Ik ben professional en maak me zorgen. Dit kan ik doen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Er zijn veel verschillende vormen, op deze website vind je meer achtergrondinformatie over soorten en uitingen van geweld.

Als je je zorgen maakt om de veiligheid thuis van een kind, een volwassene of een oudere is het belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Als professional heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen dat hulp op gang komt. Daarbij gebruik je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 

Dit kun je doen

Breng signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling in kaart

Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten. Leg signalen en vervolgstappen objectief en feitelijk vast in het dossier. Voer indien nodig de kindcheck uit.

Overleg met collega's en zo nodig ook met Veilig Thuis

Overleg met een deskundige collega om signalen te duiden. Raadpleeg zo nodig Veilig Thuis of een forensisch arts. Neem bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis direct contact op met Veilig Thuis.

Praat met de cliënt, het kind of de ouders

Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers van het kind en het kind zelf. Alleen als jouw veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek, kan hiervan worden afgezien.

Weeg de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling

Maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met een collega en het oudergesprek. Vraag bij twijfel advies aan Veilig Thuis. Bij een reële kans op schade: melden.

Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?

 • Is melden noodzakelijk?
  Als je acute of structurele onveiligheid vermoedt, doe je een melding bij Veilig Thuis en beoordeel je gezamenlijk of hulp bieden of organiseren ook tot de mogelijkheden behoort.
 • Is hulp (ook) mogelijk?
  Beantwoord de volgende vragen:

  1. Ben je in staat effectieve hulp te bieden of organiseren?
  2. Werken betrokkenen mee aan de geboden hulp?
  3. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot duurzame veiligheid en welzijn van alle betrokkenen?

Indien ‘nee’ op een van de drie vragen: (alsnog) melden bij Veilig Thuis.

Melden kan via deze link. Meer informatie over onze werkwijze na een melding vind je bij Wat doet Veilig Thuis.