Rechten en plichten

Als je contact hebt met Veilig Thuis Oost-Brabant

Als je contact hebt met Veilig Thuis heb je er recht op dat je goed geïnformeerd wordt, dat we zorgvuldig met je gegevens omgaan en dat we professioneel handelen.

Je dossier, rechten en privacy

Veilig Thuis houdt van iedere melding een dossier bij. Daarin staan persoonlijke gegevens van alle gezinsleden: namen, geboortedata, adressen en burgerservicenummers. Ook schrijven we in je dossier alles op wat we met jou en anderen over jou bespreken en wat onze conclusies en adviezen zijn. We gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. Je hebt, tenzij de veiligheid van betrokkenen daardoor geschaad zou worden, recht op inzage in je dossier. We houden ons daarbij aan landelijke regels. Als je meer wilt weten over je dossier, rechten en privacy, zie ons privacyreglement. In de Privacyverklaring ‘bescherming persoonsgegevens leggen wij kort uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens en voor welke doel wij de gegevens vastleggen. We leggen ook uit hoe je gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Klachten over de samenwerking met Veilig Thuis

Ben je ontevreden over de samenwerking met Veilig Thuis? Wij helpen je graag om dit op te lossen. Daarvoor is er een klachtenregeling, die biedt je de mogelijkheid om je onvrede te uiten. Voor de medewerkers van Veilig Thuis is het een kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. De klachtenregeling kent drie stappen.

1. Signaal van onvrede oplossen

Bespreek je ontevredenheid met de medewerker van Veilig Thuis met wie je te maken hebt of hebt gehad. Geef elkaar de kans om het samen op te lossen. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan een gesprek met de leidinggevende van de medewerker.

Als je verdere stappen wilt zetten, heb je de mogelijkheid om een onafhankelijke vertrouwenspersoon in te zetten. De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt bij de verdere procedure, zoals:

 • bespreken wat je met je klacht wilt bereiken;
 • bespreken of bemiddeling nog mogelijk is en zo ja, benaderen van de leidinggevende bij Veilig Thuis;
 • adviseren bij het opstellen en indienen van je klacht;
 • begeleiden bij de procedure van de klachtencommissie.

2. Bemiddelingsgesprek met de leidinggevende

De leidinggevende bemiddelt tussen jou en de medewerker van Veilig Thuis. Het doel van de bemiddeling is om te komen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen. Ook kan de leidinggevende advies geven over de mogelijkheden en beperkingen die er zijn.

3. Beoordeling van je klacht

Hebben het gesprek met de medewerker en eventueel leidinggevende niet geleid tot een goede oplossing? Dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de Externe klachtencommissie. Dat kun je zelf doen, eventueel samen met de vertrouwenspersoon, of via de leidinggevende. Als er geen bemiddeling heeft plaatsgevonden, gaat de Externe klachtencommissie na of dat nog mogelijk is. De Externe klachtencommissie doet een uitspraak of je klacht gegrond of ongegrond is.

Meer informatie over de afhandeling van klachten staat in onze Klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen Zorgbelang
Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over het traject bij Veilig Thuis en je komt er niet uit met de medewerker en/of leidinggevende. Of je hebt behoefte aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over je klacht. In die gevallen kan  het AKJ je in contact brengen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang, die het vertrouwenswerk in jouw regio uitvoert. Zij of hij beantwoordt je vragen, informeert je over je rechten en geeft advies.

Zo bereikt u de vertrouwenspersoon

 • Bel naar 088 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  Zie ook:
  www.akj.nl/veiligthuis.

Heb je al contact met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant? Bel op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur naar de betreffende medewerker via zijn of haar mobiele telefoonnummer (te vinden op de website van Zorgbelang Brabant). Of naar het algemene nummer: 013 – 594 21 70. Of mail naar vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl

Vragen?

Wil je meer weten over de ondersteuning door een vertrouwenspersoon, onze klachtenprocedure of onze privacyregels? Vraag ernaar bij je contactpersoon of bel ons via 0800-2000.