Over ons

Hier staan wij voor: samen werken aan een veilige toekomst

Wij geloven dat elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling kan stoppen. Door gewelds- en mishandelingspatronen in afhankelijkheidsrelaties te doorbreken, kan acute en duurzame veiligheid gerealiseerd worden.

Wij zetten op basis van onze wettelijke bevoegdheid en binnen landelijk vastgestelde termijnen aan tot het doorbreken van gewelds- en mishandelingspatronen. Door het onderzoeken en analyseren van patronen en het uitbrengen van adequaat advies, scheppen wij voorwaarden en juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Een hoogwaardige veiligheidsbeoordeling vormt hierbij ons vertrekpunt.

Op deze manier zijn wij complementair aan onze samenwerkingspartners. Want alleen samen met partners die zich duurzaam verbinden aan een (gezins)systeem kunnen wij beschermen tegen geweld en mishandeling en patronen doorbreken.

Expertisecentrum

Wij zijn het expertisecentrum in onze regio op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze kennis en kunde willen we inzetten voor iedereen die deze nodig heeft, of je nu zelf direct te maken hebt met een onveilig thuissituatie of je zorgen maakt om een ander.

Onze kernwaarden

Om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden hanteren we de volgende kernwaarden:

Professioneel

Deskundig

Betrouwbaar

Gezamenlijk

Onze organisatie

Veilig Thuis is een stichting met een Raad van Toezicht. Aan het hoofd staat de Raad van Bestuur. We hebben een team van deskundige, SKJ-geregistreerde medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen aan wie je je zorgen over jezelf of een ander kunt voorleggen.

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld. We vallen onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg.

Ons werkgebied:
Regio Brabant Noordoost: Bernheze, Boekel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Oss, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught.
Regio Zuidoost-Brabant: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Kwaliteit

Veilig Thuis levert kwalitatief goede diensten. Hierop vindt een continue controle plaats. We zijn een lerende organisatie met medewerkers die zich blijven ontwikkelen op allerlei gebieden: we leren van onszelf, van elkaar en van onze cliënten. Voortdurend optimaliseren we onze kwaliteit. Dat doen we op alle niveaus in de organisatie met de kwaliteitscirkel: plan-do-check-act. Op deze manier werken we planmatig en resultaatgericht. In augustus 2019 is de toenmalige stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2015.

Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

In dit actieplan werken Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis samen aan de verbetering van het feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Doel van het actieplan is om te komen tot een heldere en eenduidige basis voor goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten. Bij de activiteiten die uit het actieplan voortvloeien, worden ook ouders en jongeren betrokken.

ANBI-status

Veilig Thuis Oost-Brabant heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang.

RSIN
Het RSIN is: 85 71 39 095

Bestuurssamenstelling en functie
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Veilig Thuis Oost-Brabant bestaat uit één lid, bestuurder mevrouw drs. A.C. den Besten. Mevrouw Den Besten is tevens bestuurslid van Jeugdbescherming Brabant. Dit in het kader van de personele unie die deze twee stichtingen vormen.

Directieraad
De directieraad bestaat uit:
– Mevrouw drs. A.C. den Besten, Bestuurder
–  Mevrouw P. Kremer, Directeur a.i.
– De heer ir. L.W. van Kempen MBA, Directeur Bedrijfsvoering
– Mevrouw drs. J.A.P. Zijp-Noij MBA, Bestuurssecretaris

De Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 juni 2020 als volgt:
– Dhr. drs. R. Weterings (voorzitter)
– Mevr. drs. H.M. van de Wouw-Strijbos (vicevoorzitter)
– Dhr. drs. G.H.M. van Loon
– Mevr. drs. M.A.F.P. van Rooij
– Mevr. dr. M.C. Kuijpers MCM
– Dhr. mr. R.J.L. van Bokhoven

Jaarverslag 2022
In 2022 konden we eindelijk weer allemaal naar kantoor en op huisbezoek bij onze directbetrokkenen. Als organisatie hebben we een grote ontwikkeling doorgemaakt door de fusie tussen Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Per 1 oktober 2022 zijn we Veilig Thuis Oost-Brabant. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze dienstverlening aan directbetrokkenen en samenwerkingspartners verder verbeteren. Vanuit onze expertise op huiselijke geweld en kindermishandeling waren we een actieve partner in de regionale aanpak vanuit ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. Ook na de afsluiting van dit programma in 2022, blijft Veilig Thuis zich proactief inzetten voor de doorontwikkeling van deze aanpak. Dit zie je ook terug in onze deelname aan de pilot MDA++, waarin we met onze partners werken aan het duurzaam stoppen van geweld in de meest complexe casussen. Lees meer over wat Veilig Thuis Oost-Brabant in 2022 heeft gerealiseerd in ons bestuursverslag.