Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is aangescherpt. Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

Afwegingskader

Tot die datum krijgen beroepsgroepen die met kinderen en ouders werken de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is. Alle deze beroepsgroepen moeten aan hun meldcode toevoegen in welke gevallen zij altijd een melding doen bij Veilig Thuis en welke hulp zij daarnaast zelf kunnen bieden of organiseren.

Nieuwe situatie

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde, tevens laatste stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Momenteel biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen.

Links

Kamerbrief over wijziging Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (publicatie van het besluit in het Staatsblad)

 Rapport ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal’